Logowanie

Identyfikator

Hasło

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,
  • Kontakt do Inspektora ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego - iod@uni.lodz.pl,
  • Dane są wykorzystywane do realizacji zadań publicznych nałożonych na Uniwersytet Łódzki,
  • Państwa dane są przetwarzane na podstawie art 6. lit a-c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • Państwa dane są przekazywane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach systemu POL-on i innym organom państwowym w ramach wymogów ustawowych,
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej,
  • Państwa dane będą przechowywane przez 50 lat na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Łódzki prosimy kierować na adres: iod@uni.lodz.pl.